ตารางการใช้ห้องประชุมภาค
วันที่ จุดประสงค์การใช้ เวลาการใช้
4 เม.ย. 2566 ประชุมกระบวนวิชา 208101 09.30 น. - 12.00 น.
4 เม.ย. 2566 LIWA TEEWA 15.00 น. - 16.30 น.
5 เม.ย. 2566 ประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาสถิติ ครั้งที่ 4/2566 09.30 น. - 12.00 น.
5 เม.ย. 2566 อบรมการใช้งานระบบประมวณผลการเรียนรู้ CMU OBE Platform ครั้งที่ 2 13.00 น. - 16.30 น.
26 เม.ย. 2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ป.โท ครั้งที่ 3/2566 09.30 น. - 11.30 น.
3 พ.ค. 2566 ประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาสถิติ ครั้งที่ 5/2566 09.30 น. - 12.00 น.
31 พ.ค. 2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ป.โท ครั้งที่ 4/2566 13.30 น. - 15.30 น.
7 มิ.ย. 2566 ประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาสถิติ ครั้งที่ 6/2566 13.30 น. - 16.30 น.
28 มิ.ย. 2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ป.โท ครั้งที่ 5/2566 13.30 น. - 15.30 น.
5 ก.ค. 2566 ประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาสถิติ ครั้งที่ 7/2566 09.30 น. - 12.00 น.
26 ก.ค. 2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ป.โท ครั้งที่ 6/2566 09.30 น. - 11.30 น.
9 ส.ค. 2566 ประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาสถิติ ครั้งที่ 8/2566 09.30 น. - 12.30 น.
30 ส.ค. 2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ป.โท ครั้งที่ 7/2566 09.30 น. - 11.30 น.
6 ก.ย. 2566 ประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาสถิติ ครั้งที่ 9/2566 09.30 น. - 12.00 น.
4 ต.ค. 2566 ประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาสถิติ ครั้งที่ 10/2566 09.30 น. - 12.00 น.
4 ต.ค. 2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ป.โท ครั้งที่ 8/2566 13.30 น. - 15.30 น.
1 พ.ย. 2566 ประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาสถิติ ครั้งที่ 11/2566 09.30 น. - 12.00 น.
8 พ.ย. 2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ป.โท ครั้งที่ 9/2566 13.30 น. - 15.30 น.
6 ธ.ค. 2566 ประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาสถิติ ครั้งที่ 12/2566 09.30 น. - 12.00 น.
6 ธ.ค. 2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ป.โท ครั้งที่ 10/2566 13.30 น. - 15.30 น.