ตารางการใช้ห้องประชุมภาค
วันที่ จุดประสงค์การใช้ เวลาการใช้
25 ก.ย. 2566 ประชุมงาน 08.00 น. - 10.00 น.
25 ก.ย. 2566 พบ Dr Vallop 12.30 น. - 15.00 น.
28 ก.ย. 2566 ประชุม 208263 09.30 น. - 11.00 น.
4 ต.ค. 2566 ประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาสถิติ ครั้งที่ 10/2566 09.30 น. - 12.00 น.
4 ต.ค. 2566 ประชุม STAT CORNER 13.00 น. - 16.30 น.
1 พ.ย. 2566 ประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาสถิติ ครั้งที่ 11/2566 09.30 น. - 12.00 น.
8 พ.ย. 2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ป.โท ครั้งที่ 4/2566 13.30 น. - 15.30 น.
6 ธ.ค. 2566 ประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาสถิติ ครั้งที่ 12/2566 09.30 น. - 12.00 น.
6 ธ.ค. 2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ป.โท ครั้งที่ 5/2566 13.30 น. - 15.30 น.